Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY FGM DENTAL GROUP

Polityka prywatności FGM Dental Group została opracowana w celu wykazania naszego zaangażowania w ochronę prywatności i danych osobowych użytkowników, a także wyjaśnienia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Niniejsza Polityka dotyczy firmowej strony internetowej FGM Dental Group.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką, a w razie jakichkolwiek pytań o kontakt z nami za pośrednictwem kanałów obsługi klienta, które wymieniono na końcu tego dokumentu.

 • SŁOWNICZEK
 • ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • JAK KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE
 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
 • DODATKOWE INFORMACJE

SŁOWNICZEK

 • Pliki cookie: małe pliki wysyłane przez strony internetowe FGM Dental Group, zapisywane na urządzeniach użytkownika i przechowujące preferencje oraz kilka innych informacji w celu dostosowania strony internetowej zgodnie z profilem użytkownika.
 • Dane osobowe: wszelkie informacje, które odnoszą się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Są to na przykład: imię i nazwisko, adres, indywidualny krajowy numer rejestracyjny podatnika lub jego odpowiednik, adres e-mail, numer telefonu, adres IP itp.
 • Wrażliwe dane osobowe: są to dane, które odnoszą się do pochodzenia rasowego lub etnicznego, wyznania religijnego, poglądów politycznych, przynależności do związków lub religii, instytucji filozoficznych lub politycznych, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego, dane genetyczne lub biometryczne, gdy występują w powiązaniu z osobą.
 • Odpowiedzialny pracownik: osoba pełniąca funkcję pośrednika w komunikacji między FGM Dental Group, użytkownikami i brazylijskim Krajowym Organem Ochrony Danych (ANPD).
 • Obowiązujące przepisy: wszelkie przepisy, które odnoszą się do prywatności i ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy prawa brazylijskiego 13.709/2018 (Ogólne przepisy o ochronie danych osobowych — 13.709/18 – „LGPD”).
 • Nasze środowisko: dotyczy adresu elektronicznego: https://fgmdentalgroup.com/.
 • Właściciel danych osobowych / Użytkownik: osoba, do której odnoszą się dane osobowe, gdy wchodzi w interakcję z FGM Dental Group w sytuacji, w której przekazuje swoje dane osobowe.
 • Przetwarzanie: każda operacja wykonywana na danych osobowych, w tym zbieranie, wytwarzanie, przyjmowanie, klasyfikowanie, wykorzystywanie, dostęp, powielanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie, archiwizowanie, przechowywanie, usuwanie, ocena lub kontrola informacji, przekazywanie informacji o modyfikacji, publikacja lub wyodrębnianie.

ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

FGM Dental Group musi gromadzić i przetwarzać dane osobowe w celu oferowania usług dostępnych w naszym środowisku, a także w celu spełnienia wymogów prawnych. W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się nie podawać niektórych z tych danych osobowych, pewne funkcje lub usługi nie będą dostępne.

Aktualizacja i prawdziwość danych osobowych

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i prawdziwość przesyłanych danych. Nie jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych, jeśli uważamy, że wskutek przetwarzania możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub jeśli użytkownik wykorzystuje nasze środowisko do jakichkolwiek nielegalnych celów.

Baza danych

Baza danych, zbudowana w oparciu o zbiór danych osobowych, jest naszą własnością i na nas spada odpowiedzialność za nią. Jej wykorzystywanie, dostęp i udostępnianie, w przypadkach koniecznych, będzie odbywać się w granicach i celach zadań opisanych w niniejszej polityce.

Sieci społecznościowe

FGM Dental Group posiada strony hostowane przez sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp i YouTube, których celem jest przekazywanie wiadomości oraz interakcja z użytkownikiem. Te sieci społecznościowe mają własne polityki prywatności. Dlatego obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z tymi dokumentami na stronie internetowej każdej sieci społecznościowej.

FGM Dental Group nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron trzecich ani za zawartość jakiejkolwiek strony internetowej lub usługi związanej ze środowiskami, które nie należą do FGM Dental Group.

Łącza do stron innych podmiotów

Nasze środowisko może przekierować użytkownika na strony internetowe innych podmiotów w celu przetworzenia rejestracji związanej z ubieganiem się o zatrudnienie lub wystawieniem duplikatu dowodu bankowego. Strony te mają własne polityki prywatności. Dlatego użytkownik powinien zapoznać się z tymi dokumentami na każdej stronie internetowej.

FGM Dental Group nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron trzecich ani za zawartość jakiejkolwiek strony internetowej lub usługi związanej ze środowiskami, które nie należą do FGM Dental Group.

JAK KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie to małe cyfrowe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniach użytkowników witryn internetowych (komputerze, smartfonach, tabletach itp.) przez nawigatora internetowego i które zawierają informacje związane z preferencjami tych użytkowników, takimi jak preferowany język, lokalizacja, powtarzalność sesji inne zmienne, aby korzystanie z danej witryny internetowej było efektywne i jak najbardziej odpowiadało potrzebom użytkownika.

Pliki cookie działają w celu poprawy doświadczeń użytkownika zarówno pod względem wydajności, jak i użyteczności, gdy udostępniane treści są ukierunkowane na potrzeby i oczekiwania użytkownika.

Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do anonimowych i zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik porusza się po stronie, a także ulepszać jej strukturę i zawartość. Ze względu na anonimowe statystyki nie jest możliwa osobista identyfikacja użytkowników na podstawie tych danych.

W zakresie swoich funkcji pliki cookies mogą należeć do jednego z poniższych rodzajów:

 • Niezbędne pliki cookie: umożliwiają nawigację i korzystanie z aplikacji, a także dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych plików cookie witryna nie działa poprawnie.
 • Analityczne pliki cookie: zbierają anonimowe dane statystyczne w celu analizy korzystania z witryny i jej wydajności.
 • Funkcjonalne pliki cookie: wykorzystywane w celu zapewnienia dostępności dodatkowych funkcjonalności witryny lub zapamiętywania preferencji określonych przez użytkownika podczas poruszania się po Internecie, każdorazowo, gdy korzysta z tego samego urządzenia.
 • Reklamowe pliki cookie: kierują elementy reklamowe zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, pomagając mierzyć sukces aplikacji i skuteczność działań reklamowych partnerów.
 • Wydajnościowe pliki cookie: zbierają informacje o sposobie, w jaki użytkownik porusza się po witrynie.

W związku z czasem trwania pliki cookies mogą należeć do jednego z poniższych rodzajów:

 • Sesyjne pliki cookie: są wykorzystywane podczas nawigacji użytkownika po serwisie i są trwale wyłączone po zamknięciu systemu nawigacyjnego.
 • Stałe pliki cookie: wykorzystywane podczas nawigacji użytkownika po serwisie, ale pozostają zapisane na jego urządzeniu po zamknięciu systemu nawigacyjnego. Te pliki cookie mogą mieć z góry określony czas trwania, tzn. po określonej liczbie dni są automatycznie usuwane, albo nieokreślony czas trwania, co oznacza sytuację, w której użytkownik musi usunąć pliki cookie ze swoich urządzeń.

Większość systemów nawigacji internetowej jest skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie, ale można samodzielnie zmienić konfigurację, aby zablokować korzystanie z plików cookie. Systemy nawigacyjne zapewniające anonimową nawigację gromadzą tylko te pliki cookie, które są ściśle niezbędne do działania.

W ramach wybranego przez użytkownika systemu nawigacyjnego istnieje kilka sposobów zarządzania plikami cookies. Poniżej znajduje się łącze do głównych systemów nawigacyjnych z dodatkowymi informacjami na ten temat:

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce internetowej Firefox, kliknij tutaj
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce internetowej Chrome, kliknij tutaj
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce internetowej Internet Explorer, kliknij tutaj
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce internetowej Safari, kliknij tutaj
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce internetowej Opera, kliknij tutaj
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce internetowej Microsoft Edge, clique aqui

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe i rejestry aktywności mogą być udostępniane:

 • wewnętrznie, w obrębie innych obszarów w firmie,
 • na przykład stronom trzecim w celu rekrutacji i zatrudniania oraz w celu wydania duplikatu dowodu bankowego;
 • organom prawnym, administracyjnym lub rządowym, jeżeli wydano wiążące prawnie postanowienie, wniosek, żądanie lub nakaz w tym zakresie;
 • automatycznie w przypadku zmian, takich jak połączenie, przejęcie i inkorporacja firmy FGM Dental Group.

O ile FGM Dental Group nie otrzyma prawnie wiążącego żądania lub nakazu sądowego, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim ani wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały zebrane i o których informuje niniejsza polityka.

W przypadku, gdy użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu udostępniania jego danych osobowych, może skontaktować się z kanałami obsługi klienta udostępnionymi w niniejszej polityce.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Lokalizacje przechowywania

Gromadzone dane osobowe i rejestry działań są przechowywane w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, na naszych serwerach w Brazylii, a także w środowisku użytkowania zasobów bądź na serwerach w chmurze (przetwarzanie w chmurze), które mogą wymagać danych osobowych do przeniesienia za granicę lub przetworzenia za granicą.

Czas przechowywania

Dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane lub wypełnienia dowolnych obowiązków prawnych, regulacyjnych lub wynikających z ochrony praw. W tym celu opieramy się na polityce bezpiecznego przechowywania i usuwania informacji.

Usuwanie danych osobowych

Po zakończeniu okresu przechowywania dane osobowe są usuwane za pomocą bezpiecznych metod usuwania lub wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe należą do użytkownika, a obowiązujące przepisy gwarantują szereg praw, z których może skorzystać użytkownik, składając wniosek za pośrednictwem jednego z kanałów obsługi klienta wskazanych na końcu niniejszej polityki.

 • Potwierdzenie i dostęp: Użytkownik może zażądać potwierdzenia istnienia przetwarzania i dostępu do swoich danych osobowych, w tym poprosić o kopie posiadanych przez nas zapisów na jego/jej temat.
 • Korekta: użytkownik może zażądać korekty swoich danych osobowych, które są niekompletne, niedokładne lub nieaktualne.
 • Anonimizacja, zablokowanie lub usunięcie:: użytkownik może zażądać anonimizacji, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 • Informacje o udostępnianiu: Użytkownik może zażądać informacji na temat osób trzecich, którym udostępniono dane osobowe, co oznacza, że ujawnienie jest ograniczone do informacji, które nie naruszają naszej własności intelektualnej lub wrażliwych informacji biznesowych.
 • Cofnięcie zgody: w razie potrzeby użytkownik może zdecydować się na wycofanie zgody udzielonej w określonym celu. Wycofanie to nie wpłynie na zgodność z prawem żadnej z wcześniej dokonanych operacji przetwarzania. Jeśli użytkownik wycofa zgodę ze względu na podstawowe cele, które są wymagane do funkcjonowania naszego środowiska, funkcje te mogą stać się niedostępne.
 • Sprzeciw: Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli w jego opinii jest to niezgodne z prawem.
 • Eliminacja: Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych pod warunkiem, że były przetwarzane na podstawie zgody.
 • Przenośność: W granicach obowiązujących przepisów użytkownik może zażądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego dostawcy usług i produktów;
 • Informacja o zgodzie: użytkownik może zażądać informacji o możliwości niewyrażenia zgody oraz o konsekwencjach takiej odmowy.
 • Weryfikacja automatycznych decyzji: użytkownik może zażądać przeglądu decyzji podjętych wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które wpływają na jego/jej interesy, w tym w odniesieniu do decyzji mających na celu określenie profilu.

Wniosek

Aby możliwe było udzielenie użytkownikowi wszelkich wyjaśnień oraz aby mógł on skorzystać ze swoich praw odpowiednio do przypadku, musi: (i) należycie zidentyfikować się oraz (ii) poinformować o prawie, z którego chce skorzystać.

Ponadto mamy prawo odstąpić od spełnienia żądania w przypadku, gdy musimy zachować dane osobowe w celu umożliwienia obrony siebie lub osób trzecich w sporach o dowolnym charakterze.

Odpowiedzi na wnioski

Zobowiązujemy się odpowiadać na wszystkie zapytania w rozsądnym czasie i zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane osobowe użytkowników są przechowywane zgodnie ze sztywnymi standardami bezpieczeństwa i poufności.

Praktyki w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania

W celu ochrony prywatności i danych osobowych użytkownika firma FGM Dental Group opiera się na programie zarządzania, który obejmuje zasady najlepszych praktyk, polityki i procedury wewnętrzne określające warunki organizacji, szkoleń, działań edukacyjnych, nadzoru i działań ograniczających ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dostęp, proporcjonalność i stosowność

Wewnętrznie dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni profesjonaliści, z poszanowaniem zasad proporcjonalności, potrzeb i stosowności, poza zobowiązaniem do zachowania poufności i prywatności użytkownika zgodnie z warunkami niniejszej polityki.

DODATKOWE INFORMACJE

Firma FGM Dental Group może w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej polityki odpowiednio do jej celów lub potrzeb. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszym dokumencie użytkownicy zostaną odpowiednio powiadomieni.

W przypadku, gdy jakikolwiek aspekt niniejszej polityki zostanie uznany przez krajowy organ ochrony danych lub jakikolwiek inny organ, w tym organ prawny, za niemożliwy do zastosowania, pozostałe warunki pozostają w pełnej mocy.

Niniejsza polityka będzie interpretowana w języku portugalskim zgodnie z ustawodawstwem brazylijskim będącym jurysdykcją miejsca zamieszkania użytkownika wybraną w celu rozwiązania wszelkich kontrowersji związanych z niniejszym dokumentem oprócz szczególnego wyjątku kompetencji osobistych, terytorialnych lub funkcjonalnych określonych w inny sposób przez obowiązujące przepisy.

KANAŁY OBSŁUGI KLIENTA

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dyspozycji zawartych w niniejszej polityce, w tym dotyczących realizacji swoich praw, użytkownik może skontaktować się z naszym pracownikiem odpowiedzialnym pod niżej przedstawionym adresem lub adresem e-mail albo pod adresem: https://privacyportal-br.onetrust.com/webform/51ec80d1-f52f-4207-9a77-429ffeef9c67/2b141bba-f5e6-427b-8b8b-31bfa2f05c32

 • Adres do korespondencji: Av. Edgar Nelsom Meister, 474 - Zona Industrial Norte, Joinville - SC, 89219-501
 • Adres e-mail: dpo@fgm.ind.br